HomeTiểu thuyết

Đông Chu Liệt Quốc

Like Tweet Pin it Share Share Email
Đánh giá:
5 (100%) 1 vote

Dung lượng: < 1 MB

Cập nhật: 17/05/2018

Loai sách:
Download sách, ebook Điểm bùng phát PDF/EPUB

DOWNLOAD MUA TẠI TIKI GIẢM NGAY 50% SÁCH HAY NÊN ĐỌC

Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản. Mua tại link trên để được giá ưu đãi. Xin cảm ơn !

Cùng tải sách online tìm hiểu về cuốn sách Đông Chu Liệt Quốc nào.

Tên sách : Đông Chu Liệt Quốc

Tác giả : Phùng Mộng Long

Thông tin cuốn sách Đông Chu Liệt Quốc

Đông Chu liệt quốc chí (chữ Hán: 東周列國志) là 1 trong những tiểu thuyết lịch sử gồm 108 hồi được Sái Nguyên Phóng thời Thanh cải biên từ Tân liệt quốc chí với trên 700.000 chữ của Phùng Mộng Long thời Minh mạng. Bản thân Tân liệt quốc chí được cải biên và viết thêm từ bộ Liệt quốc chí truyện với 280000 chữ do Dư Thiệu Ngư viết ra tầm niên hiệu Gia Tĩnh

Đông Chu liệt quốc là cuốn tiểu thuyết trường thiên của Trung Quốc xuất hiện thời đầu nhà Minh, bộ “Tam quốc diễn nghĩa” tiếp đến bộ “Thủy Hử truyện” , rồi đến bộ “Tây Du Ký”

Download sách, ebook Điểm bùng phát PDF/EPUB

Đông Chu Liệt Quốc kể về thời kỳ lịch sử dài hơn 400 năm (thế kỷ IX – III trước Công nguyên) của Trung Quốc, bắt đầu từ đời Tuyên vương nhà Chu cho tới khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc. Trong Đông Chu Liệt Quốc kể về đời Đông Chu, chia làm 2 giai đoạn là Xuân Thu và Chiến Quốc. Lịch sử Trung Hoa thì đây là thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến tới phân quyền tới chế độ phong kiến tập quyền. Cuốn sách đề cập tới rất nhiều mốc lịch sử cùng với đó là mô tả, đề cập tới nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng như Tín Lăng Quân, Lạn Tương Như, Ngô Khởi, Ngũ Tử Tư đến các nhà quân sự lỗi lạc như Tôn Tử, Phạm Lãi, Tôn Tẫn và các nhà chính trị-tư tưởng lớn như Khổng Tử, Quản Trọng.

Trích đoạn trong Đông Chu Liệt Quốc

HỒI THỨ 1
Nghe lời hát, Tuyên Vương khinh sát
Giãi tình oan, Đỗ Bá hiển linh
ời vua Tuyên Vương nhà Chu, có nước Khương Nhung nổi loạn, vua Tuyên Vương
ngự giá đi đánh, chẳng may bị thua, quân chết nhiều lắm. Vua Tuyên Vương có ý lo
sợ, mới thân hành ra đất Thái Nguyên, kiểm soát sổ dân, xem số người nhiều ít thế
nào, để phòng khi phải gọi ra lính.
Khi vua Tuyên Vương ở Thái Nguyên trở về Kiểu Kinh, đi qua một cái chợ, bỗng thấy có lũ
trẻ độ vài mươi đứa vỗ tay cùng hát.
Vua Tuyên Vương truyền dừng xe lại để nghe. Nghe tiếng lũ trẻ hát rằng:
“Thỏ mọc thì ác phải tà,
Yểm hồ Cơ bặc ấy là mất Chu!”
Vua Tuyên Vương giận lắm, truyền bắt lũ trẻ lại để hỏi. Lũ trẻ sợ hãi, chạy tán loạn cả; chỉ
bắt được có hai đứa, một đứa còn bé và một đứa đã hơi lớn.
Vua Tuyên Vương hỏi rằng:
— Đứa nào dạy chúng bay hát câu ấy?
Đứa bé sợ run cằm cặp, không nói được nữa, còn đứa hơi lớn quì xuống tâu rằng:
— Câu hát ấy thực quả không phải chúng tôi đặt ra. Ba hôm trước có thằng bé mặc áo đỏ,
đến giữa chợ này dạy chúng tôi hát mấy câu ấy. Không biết cớ sao chỉ trong một lúc mà
huyên truyền khắp chốn kinh thành, trẻ con đứa nào cũng hát thế, chẳng phải có một chỗ
này.
Vua Tuyên Vương hỏi rằng:
— Bây giờ thằng bé mặc áo đỏ ấy ở đâu?
Đứa trẻ ấy tâu rằng:
— Từ khi dạy xong bài hát thì không biết nó đi đàng nào.
Vua Tuyên Vương nín lặng một hồi lâu, rồi đuổi hai đứa bé đi, truyền cho Tư thị quan phải
hiểu dụ cấm từ nay trở đi, nếu đứa trẻ nào còn hát câu ấy nữa thì cha anh đứa ấy phải chịu
tội.
Vua Tuyên Vương về cung. Sáng hôm sau, vua Tuyên Vương ra triều, kể chuyện lại cho các
quan nghe một lượt, rồi phán hỏi rằng:
— Câu hát ấy, các quan đoán ra thế nào?
Đ
Quan Đại tôn bá là Thiệu Hổ tâu rằng:
— Yểm là một thứ cây dâu ở trên núi, dùng làm cung được, Yểm hồ là cái cung bằng gỗ
Yểm; Cơ là loài cỏ, kết lại làm cái túi đựng tên được, Cơ bặc là cái túi đựng tên bằng cỏ Cơ.
Cứ như ý kẻ hạ thần thiển nghĩ thì e là một cái điềm trong nước có việc cung tên giặc giã.
Quan Thái tể là Trọng Sơn Phủ tâu rằng:
— Cung tên là một thứ binh khí. Nay nhà vua kiểm soát dân số để định đi báo thù nước
Khương Nhung, kẻ hạ thần e rằng nếu việc chiến tranh không thôi thì tất có ngày mất nước.
Vua Tuyên Vương gật đầu, rồi lại phán hỏi rằng:
— Câu hát ấy tự đứa trẻ mặc áo đỏ truyền ra, chẳng hay đứa trẻ ấy là thế nào?
Quan Thái sử là Bá Dương Phụ tâu rằng:
— Đó là ý trời muốn răn nhà vua, mới sai vị sao Huỳnh Hoặc hóa làm đứa trẻ dạy câu hát
ấy. Huỳnh Hoặc là Hỏa tinh, vậy nên đứa trẻ ấy mặc áo sắc đỏ.
Vua Tuyên Vương nói:
— Bây giờ trẫm xá tội cho nước Khương Nhung, rồi đem bao nhiêu cung tên ở trong kho
đốt bỏ cả đi, lại cấm trong nước không ai được làm ra nữa thì cái điềm gở ấy có thể tránh
khỏi được hay không?
Bá Dương Phụ tâu rằng:
— Kẻ hạ thần xem thiên văn thì cái điềm gở ấy tự hồ ở trong cung vua, không quan hệ đến
việc ngoài. Vả lại mặt trời là tượng vua; mặt trăng là thuộc về loài âm, nay trong câu hát nói
“Thỏ mọc ác tà” thì âm thịnh dương suy, chắc hẳn có cái họa đàn bà can thiệp đến chính trị
trong nước.
Vua Tuyên Vương nói:
— Trẫm đã nhờ có Khương hậu làm chủ trong cung là một người rất hiền, bao nhiêu cung
tần đều tự tay Khương hậu kén chọn cả thì bởi đâu mà lại có nữ họa được.
Bá Dương Phụ tâu rằng:
— Câu hát ấy là nói về việc sau này sẽ có, nay nhà vua tu nhân tích đức thì cũng có thể trừ
được, không cần phải đốt bỏ những cung tên làm gì.
Vua Tuyên Vương nửa tin nửa ngờ, có ý không được vui, bãi triều vào cung. Khương hậu
ra đón, Vua Tuyên Vương đem những lời tâu của các quan kể lại cho Khương hậu nghe.
Khương hậu nói:
— Trong cung có một việc rất lạ lùng, thiếp tôi vừa toan tâu để nhà vua được biết.
Vua Tuyên Vương nói:
— Việc gì như vậy? Hậu cứ nói.

Tìm kiếm trên Google

  • đông chu liệt quốc download
  • đông chu liệt quốc pdf
  • đông chu liệt quốc epub
  • đông chu liệt quốc download pdf
  • đông chu liệt quốc ebook

BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN